Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Strona archiwalna

 

Adm.VI-223/21/2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego oraz usługą doręczania przekazów pieniężnych w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2019 r.
   
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

pokój nr 16 w godzinach 7.30. – 15.30.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2017r. o godz. 11.00
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego,   pok. Nr 16.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

 

PDFformularz cenowy - zalacznik nr 2.pdf
DOCformularz cenowy - zalacznik nr 2.doc
PDFSIWZ.pdf
DOCSIWZ.doc
PDFmodyfikacja siwz.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Wersja XML