Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PASSA - akta sądowe on-line

W celu uzyskania dostępu do akt elektronicznych lub odwzorowań cyfrowych akt tradycyjnych należy złożyć do sądu prowadzącego daną sprawę wniosek o udostępnienie akt w systemie teleinformatycznym sądu. Wniosek może zostać złożony zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej. W przypadku przyznania dostępu kolejne dokumenty wpływające w udostępnionej sprawie będą automatycznie dostępne na koncie w systemie PASSA, bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Dostęp użytkownika do akt sprawy w postaci elektronicznej realizowany jest po uwierzytelnieniu tego użytkownika w Portalu PASSA. Użytkownik zachowuje dostęp do akt sprawy w części publicznej Portalu PASSA do czasu zakończenia postępowania przed Sądem, który wyraził zgodę na ich udostępnienie w postaci elektronicznej.

Działania użytkowników w części publicznej Portalu PASSA mogą być monitorowane przez administratorów, przy wykorzystaniu służących do tego rozwiązań informatycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

W przypadku stwierdzenia przez oprogramowanie monitorujące nieaktywnej sesji użytkownika zewnętrznego, użytkownik ten zostanie automatycznie wylogowany po 30 minutach bezczynności.

W przypadku wykrycia przez oprogramowanie monitorujące działań użytkownika:
1. naruszających niniejsze zasady lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
2. zmierzających do:

a. wprowadzenia do systemu PASSA wirusów lub „złośliwego kodu”,
b. zablokowania, przeciążenia lub innego zakłócenia należytego funkcjonowania systemu PASSA,
c. pozyskania dostępu do danych w sposób zautomatyzowany, bez uprzedniej zgody administratora systemu PASSA,
d. pozyskania danych, do których użytkownik zewnętrzny nie jest uprawniony

– konto użytkownika może zostać zablokowane, jak również użytkownikowi może zostać cofnięty dostęp do akt sprawy w części publicznej Portalu PASSA.

Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA)

 PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - instrukcja dla stron postępowania


 

 

Wersja XML