Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi

Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur)
składanych przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Adminstracyjny w Łodzi informuje, iż w dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635), która wprowadziła szereg zmian, mających znaczenia także w zakresie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne, w tym i przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi:

1. w myśl art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej można dokonać obecnie wyłącznie gotówką  w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Oznacza to, iż z dniem  31 grudnia 2006 r. wyłączono możliwość zapłaty opłaty skarbowej w inny sposób, w szczególności poprzez naklejenie znaków tejże opłaty na dokumentach, w tym i na dokumentach pełnomocnictw procesowych;

2. w myśl art. 12 ust. 1 ustawy właściwym organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscowa tychże organów, o której jest mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, wskazuje przy tym, iż decyduje w tym zakresie miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), zaś w przypadku złożenia pełnomocnictwa (prokury) - miejsce złożenia tego dokumentu. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tym sądem jest Prezydent Miasta Łodzi. Opłat skarbowych można dokonywać:

a) przelewem na rachunek:

Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla dzielnicy Łódź-Śródmieście nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 z dopiskiem opłata skarbowa za...

b) gotówką w kasie Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla dzielnicy Łódź-Śródmieście mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 153.

3. dokonano zmiany wysokości opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z pkt IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (a nie jak dotychczas 15 zł).

4. Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:

a) jednostki budżetowe;

b) jednostki samorządu terytorialnego;

c) osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

d) osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,

e) osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;

f) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wersja XML